Algemene voorwaarden Dakcoating Noord

Artikel 1 Definities

 • 1. NB+ Groep: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, statutair gevestigd te 9502 ES Stadskanaal, aan de Wagenmaker 4, alsmede de aan haar gelieerde vennootschappen Vloervernieuwing.nl BV en Dakvernieuwing.nl BV..
   
 • 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie NB+ Groep een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
   
 • 3. Consument: de opdrachtgever als bedoeld in het vorige lid die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
   
 • 4. Overeenkomst: iedere tussen NB+ Groep en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarmee NB+ Groep zich verbindt tot het leveren van zaken en/of verrichten van werkzaamheden. Onder “overeenkomst” wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan de “aannemings”- en “onderhoudsovereenkomst” als bedoeld in de volgende twee leden, tenzij de aard of strekking van de desbetreffende bepaling daaraan in de weg staat.
   
 • 5. Aannemingsovereenkomst: iedere tussen NB+ Groep en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarmee NB+ Groep zich verbindt tot het tot stand brengen en opleveren van een werk van stoffelijke aard.
   
 • 6. Onderhoudsovereenkomst: de tussen NB+ Groep en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst tot het verrichten van onderhoudswerkzaamheden.
   
 • 7. Werkzaamheden: alle tussen partijen overeengekomen en door NB+ Groep te verrichten werkzaamheden, waaronder begrepen het ontwerpen, fabriceren en/of installeren van de zaken, alsmede het eventueel optimaliseren en onderhouden van de zaken.
   
 • 8. Onderhoudswerkzaamheden: alle activiteiten, met inbegrip van de levering van goederen, die NB+ Groep verricht om te zorgen dat de technische staat van het geleverde gedurende de duur van de onderhoudsovereenkomst aan de uit die overeenkomst voortvloeiende eisen beantwoordt.
   
 • 9. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

 

Artikel 2 Algemeen

 • 2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NB+ Groep en opdrachtgever waarop NB+ Groep deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
   
 • 2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
   
 • 2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. NB+ Groep en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij, indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

 • Artikel 3 Offertes en totstandkoming overeenkomst

 • 3.1 De offertes van NB+ Groep zijn geldig gedurende een termijn van maximaal 30 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders aangegeven. NB+ Groep is slechts aan de door haar gedane offertes gebonden indien aanvaarding van de offerte binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte schriftelijk door de opdrachtgever aan hem wordt bevestigd.
   
 • 3.2 De overeenkomst tussen NB+ Groep en de opdrachtgever komt tot stand na ondertekening van de offerte door beide partijen of zodra NB+ Groep een begin maakt met de uitvoering daarvan.
   
 • 3.3 Indien aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is NB+ Groep daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij NB+ Groep hiermee schriftelijk akkoord gaat.
   
 • 3.4 NB+ Groep spant zich in het aanbod zo volledig en nauwkeurig mogelijk samen te stellen. Ondergeschikte afwijkingen in onder meer beschrijvingen, tekeningen en/of andere specificaties binden NB+ Groep niet.
   
 • 3.5 De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door NB+ Groep of in haar opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van NB+ Groep. Zij mogen niet zonder haar toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond. Zij mogen evenmin zonder haar toestemming worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door NB+ Groep gedaan verzoek franco aan haar te worden toegezonden.
   
 • 3.6 Indien de opdrachtgever het aanbod niet accepteert, is NB+ Groep gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met de totstandbrenging van de offerte in rekening te brengen, mits zij de opdrachtgever direct bij of na het vragen van het aanbod schriftelijk heeft gewezen op het bestaan van deze kosten en op de hoogte ervan. In geval NB+ Groep van de in dit lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt en de opdrachtgever de desbetreffende kosten heeft voldaan, gaan de bij de offerte behorende tekeningen in eigendom over op de opdrachtgever, onverminderd het intellectuele en industriële eigendomsrecht van NB+ Groep.
   
 • 3.7 Gedane offertes en prijsopgaven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4 Verplichtingen van de opdrachtgever

 • 4.1 De Opdrachtgever is gehouden NB+ Groep tijdig alle informatie te verstrekken, welke NB+ Groep naar haar oordeel voor een correcte uitvoering van de overeenkomst nodig heeft of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Hieronder zijn in geval, maar niet uitputtend, bouwtekeningen en andere bouwkundige informatie begrepen.
   
 • 4.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan NB+ Groep verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. NB+ Groep is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die veroorzaakt wordt doordat NB+ Groep is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor NB+ Groep kenbaar behoorde te zijn.
   
 • 4.3 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan NB+ Groep zijn verstrekt heeft NB+ Groep het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten - volgens de gebruikelijke tarieven van NB+ Groep- bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
   
 • 4.4 De opdrachtgever zal zorgen voor een juiste en tijdige afname en/of een juiste en tijdige uitvoering van alle installaties en toeleveringen, noodzakelijk voor het plaatsen van en/of de juiste werking van het product na installatie. Alle kosten die voortvloeien uit het niet nakomen van deze verplichtingen door de opdrachtgever, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
   
 • 4.5 De opdrachtgever zal in ieder geval voor eigen rekening en risico zeker stellen dat:

  a. NB+ Groep (haar personeel) terstond na het bereiken van de plaats van de uitvoering van de werkzaamheden haar (hun) werkzaamheden kan (kunnen) beginnen en daarmee door kan (kunnen) gaan gedurende normale werktijden en voorts buiten normale werktijden indien dit door NB+ Groep noodzakelijk mocht worden geacht, mits NB+ Groep de opdrachtgever daarvan tijdig in kennis heeft gesteld;

  b. aan NB+ Groep (haar personeel) voldoende verblijfsruimte en/of voorzieningen ter beschikking worden gesteld, zoals toepasselijke wet- en regelgeving vereist;

  c. de toegangswegen tot de plaats van de werkzaamheden geschikt zijn voor het vereiste transport;

  d. de aangewezen plaats geschikt is voor opslag en installatie;

  e. de noodzakelijke afsluitbare opslagruimtes voor materiaal, gereedschap en andere zaken beschikbaar worden gesteld;

  f. de noodzakelijke en gebruikelijke gas, water en elektriciteit, tijdig en kosteloos en op de juiste plaats aan NB+ Groep (haar personeel) ter beschikking worden gesteld;

  g. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en in acht worden gehouden ten einde te voldoen aan voorschriften van NB+ Groep, met name met betrekking tot de veiligheid en de toepasselijke wet- en regelgeving die ziet op het verwijderen van bestaande installaties/werken en het installeren van nieuwe installaties/werken;

  h. de geleverde producten bij het begin van en gedurende de installatie op de juiste plaats aanwezig zijn.

   

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

 • 5.1 NB+ Groep zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek.
   
 • 5.2 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan NB+ Groep de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
   
 • 5.3 Het aangenomen werk en de uitvoering daarvan zijn voor rekening en risico van NB+ Groep met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
   
 • 5.4 NB+ Groep is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen, voor zover NB+ Groep deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.
   
 • 5.5 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft NB+ Groep het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
   
 • 5.6 Indien door NB+ Groep of door NB+ Groep ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door NB+ Groep of die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
   
 • 5.7 Opdrachtgever vrijwaart NB+ Groep voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst en meer/minderwerk

 • 6.1 Indien de opdrachtgever verlangt wijzigingen in de (uitvoering van de) overeenkomst te brengen, na het verstrekken van de opdracht, respectievelijk het tot stand komen van de overeenkomst, dient opdrachtgever dit schriftelijk aan NB+ Groep te melden, vóórdat NB+ Groep een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst. Deze wijzigingen worden pas onderdeel van de tussen NB+ Groep en de opdrachtgever gesloten overeenkomst nadat NB+ Groep deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met uitvoering daarvan is begonnen.
   
 • 6.2 Indien de door de opdrachtgever gewenste wijzigingen naar het oordeel van NB+ Groep een deugdelijke uitvoering van overeenkomst onmogelijk maken, is NB+ Groep gerechtigd op deze grond de overeenkomst met de opdrachtgever buitengerechtelijk te ontbinden. NB+ Groep is in dit geval niet aansprakelijk voor enige dientengevolge door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook. Problemen, voortkomend uit de wijzigingen zijn altijd voor rekening en risico van de opdrachtgever.
   
 • 6.3 Indien NB+ Groep de wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst aanvaardt of met de uitvoering daarvan is begonnen, is de opdrachtgever verplicht alle daaruit voortvloeiende (extra) kosten als kosten van meerwerk aan NB+ Groep te voldoen, onverminderd de overige betalingsverplichtingen van de opdrachtgever ter zake de met NB+ Groep gesloten overeenkomst.
   
 • 6.4 Indien NB+ Groep tijdens de uitvoering van de overeenkomst erachter komt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zal NB+ Groep de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling doen aan de opdrachtgever. NB+ Groep zal de opdrachtgever daarbij tevens een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van de voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst, alsmede van de aan het meerwerk verbonden kosten. NB+ Groep kan geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan NB+ Groep kunnen worden toegerekend.
   
 • 6.5 Indien NB+ Groep voor het overige meent dat er sprake is van meerwerk, zal hij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling doen aan de opdrachtgever. NB+ Groep zal de opdrachtgever daarbij tevens een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van de voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst, alsmede van de aan het meerwerk verbonden kosten.
   
 • 6.6 De partijen zullen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien de opdrachtgever niet binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van de mededeling van NB+ Groep heeft laten weten bezwaar te hebben tegen het meerwerk, wordt de opdrachtgever geacht dit meerwerk te hebben aanvaard en is de opdrachtgever verplicht de daaruit voortvloeiende (extra) kosten aan NB+ Groep te voldoen.

 

Artikel7 Levering en uitvoeringstermijn

 • 7.1 Levering zal plaatsvinden op de dag vermeld in de orderbevestiging of in gemeenschappelijk overleg en nadat de opdrachtgever aan al haar verplichtingen heeft voldaan. De door NB+ Groep opgegeven levertijden zijn geen fatale termijnen.
   
 • 7.2 NB+ Groep stelt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis van het afronden van de werkzaamheden ten behoeve van oplevering en inspectie. Het door NB+ Groep verrichte werk wordt als opgeleverd beschouwd indien:

  a. Het werk, al dan niet door ondertekening van een werkbon, door de opdrachtgever wordt goedgekeurd;
  b. De opdrachtgever NB+ Groep niet binnen 10 dagen na kennisgeving van oplevering voorziet van een goedkeuring (stilzwijgende aanvaarding);
  c. Het werk door de opdrachtgever in gebruik is genomen.
   

 • 7.3 Indien enige door NB+ Groep opgegeven termijn wordt overschreden, is NB+ Groep ter zake eerst in verzuim nadat de opdrachtgever NB+ Groep schriftelijk in gebreke heeft gesteld en NB+ Groep een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de helft van de oorspronkelijk overeengekomen termijn voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.
   
 • 7.4 De levertijd is gebaseerd op de werkomstandigheden die bekend waren op het moment van het sluiten van de overeenkomst en op tijdige levering van de materialen die NB+ Groep voor de uitvoering van de overeenkomst heeft besteld. Indien buiten de schuld van NB+ Groep een vertraging op zou treden (i) als gevolg van een verandering in de bedoelde werkomstandigheden of (ii) als gevolg van een vertraging in de levering van materialen die tijdig voor de uitvoering van het werk zijn besteld, komen de opdrachtgever en NB+ Groep reeds nu overeen dat de leveringstermijn wordt verlengd voor zover noodzakelijk.
   
 • 7.5 Het overschrijden van de leveringstermijn zal de opdrachtgever niet het recht geven om derden opdracht te geven verplichtingen alsnog uit te voeren, zonder (i) de voorafgaande schriftelijke toestemming van NB+ Groep dan wel (ii) het overleggen van een onherroepelijk vonnis dat hiertoe strekt.

Artikel 8 Prijzen en tarieven

 • 8.1 Tenzij de opdrachtgever consument is, zijn de door NB+ Groep opgegeven prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen en tarieven gelden voor de in de opdrachtbevestiging/offerte genoemde overeenkomst conform de opgegeven specificaties en de opgegeven periode(n).
   
 • 8.2 Indien de opdracht op locatie bij de opdrachtgever wordt uitgevoerd zijn de kosten met betrekking tot gas, water en elektra voor rekening van de opdrachtgever.
   
 • 8.3 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van het werkelijk bestede aantal uren (regie). De prijs wordt alsdan berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van NB+ Groep, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
   
 • 8.4 Bij iedere opdracht kunnen de door de opdrachtgever verschuldigde kosten periodiek, op een door NB+ Groep bij het aangaan van de overeenkomst aangegeven wijze, in rekening worden gebracht.
   
 • 8.5 NB+ Groep heeft te allen tijde het recht alle kostprijsverhogende factoren die zijn ontstaan na het doen uitbrengen van de offerte, dan wel de totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien opdrachtgever een consument is, heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden indien de (kost)prijsverhoging door de opdrachtnemer wordt gewenst binnen 3 maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen.
   
 • 8.6 Elke opdrachtgever is in geval van een prijsstijging van het vaste honorarium of uurtarief van meer dan 10%gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien de bevoegdheid tot verhoging van het vaste honorarium of uurtarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de Wet.
   
 • 8.7 NB+ Groep zal de opdrachtgever schriftelijk van het voornemen tot verhoging van het vaste honorarium of uurtarief op de hoogte stellen. NB+ Groep zal daarbij de omvang van, en de datum waarop, de prijsverhoging zal ingaan, vermelden.
   
 • 8.8 Indien de opdrachtgever de door NB+ Groep kenbaar gemaakte verhoging van het vaste honorarium of uurtarief van meer dan 10%niet wenst te aanvaarden, is de opdrachtgever gerechtigd binnen 14 dagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk te ontbinden tegen de in de kennisgeving van NB+ Groep genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

 

Artikel 9 Betaling

 • 9.1 Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door NB+ Groep aan te geven wijze, in de valuta waarin is gedeclareerd. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij
  uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
   
 • 9.2 Bij overschrijding van een overeengekomen betalingstermijn wordt de volledige vordering tot betaling direct opeisbaar.
   
 • 9.3 Elke bevoegdheid van de ondernemer opdrachtgever tot verrekening of opschorting, uit welke hoofde en om welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
   
 • 9.4 Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is hij zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim en wordt hij over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd indien sprake is van een consument opdrachtgever en 1% rente per maand gedurende de maanden dat de ondernemer opdrachtgever in verzuim verkeert, of de wettelijke handelsrente als die hoger is. Een deel van de maand heeft voor de berekening van de rente als een volledige maand te gelden.
   
 • 9.5 Indien een opdrachtgever (consument of ondernemer) in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle buitengerechtelijke kosten, die worden berekend volgens het 'Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012', voor rekening van voormelde opdrachtgever, onverminderd de aan NB+ Groep overigens toekomende rechten, zoals die op schadevergoeding of nakoming.
   
 • 9.6 Indien een consument opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige en of volledige betaling zal middels een herinneringssommatie nog éénmaal een aanvullende betalingstermijn van 14 dagen worden gegund, zonder het verschuldigd worden van de buitengerechtelijke incassokosten.
   
 • 9.7 In geval van wettelijke schuldsanering, liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van NB+ Groep op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 10 Opzegging (in geval van consumententransacties, art. 7:764BW)

 • 10.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
   
 • 10.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door consument opdrachtgever, heeft NB+ Groep recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan NB+ Groep zijn toe te rekenen. Voorts is consument opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan consument opdrachtgever.
   
 • 10.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door NB+ Groep, zal NB+ Groep in overleg met consument opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan consument opdrachtgever toerekenbaar zijn.
   
 • 10.4 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor NB+ Groep extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan consument opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 11 Opschorting en ontbinding

 • 11.1 Indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen jegens NB+ Groep niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is NB+ Groep gerechtigd - onverminderd alle overige aan NB+ Groep toekomende rechten - de nakoming van zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten totdat de opdrachtgever alsnog volledig zijn verplichtingen jegens NB+ Groep is nagekomen.
   
 • 11.2 Indien bij NB+ Groep de gegronde vrees leeft dat de opdrachtgever zijn verplichting niet na zal kunnen komen, is NB+ Groep gerechtigd de op hem rustende verplichting op te schorten. In dat geval geeft NB+ Groep de opdrachtgever de gelegenheid om door middel van een verklaring zekerheid te stellen omtrent de nakoming van de op de opdrachtgever rustende verplichting. Indien de opdrachtgever hier niet binnen 14 dagen na dagtekening van het verzoek van NB+ Groep aan voldoet, heeft NB+ Groep het recht om de overeenkomst te ontbinden.
   
 • 11.3 Voorts is NB+ Groep bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring, indien:

  a. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is geworden of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

  b. als de opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd of de opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt, de opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot de opdrachtgever (natuurlijk persoon) toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen.

  c. de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van de opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst.
   

 • 11.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van NB+ Groep op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Wanneer NB+ Groep de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 • 12.1 Indien NB+ Groep aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
   
 • 12.2 Indien NB+ Groep aansprakelijk is voor directe schade jegens de ondernemer opdrachtgever, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van NB+ Groep in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
   
 • 12.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  - De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
  - De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van NB+ Groep aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan NB+ Groep toegerekend kunnen worden.
  - Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover ondernemer opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
   

 • 12.4 NB+ Groep is niet aansprakelijk voor enige door de ondernemer opdrachtgever (of derden) geleden ofte lijden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangend met of voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst, daaronder begrepen schade aan in eigendom van de ondernemer opdrachtgever of derden toebehorende zaken, alsmede indirecte schade, daaronder bijvoorbeeld begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
   
 • 12.5 NB+ Groep is jegens de ondernemer opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van derden, die door NB+ Groep bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van opdrachtnemer.
   
 • 12.6 Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van NB+ Groep. Een reeks van samenhangende schadegevallen! gebeurtenissen geldt hierbij als één schadegeval/gebeurtenis.
   
 • 12.7 Voor zover in een voorkomend geval nog niet aan de ondernemer opdrachtgever is gefactureerd, dient in voornoemde tekst voor "factuurbedrag" te worden gelezen de overeengekomen vaste prijs of gangbare tarief dat aan de ondernemer opdrachtgever in rekening zou worden gebracht voor de verrichte werkzaamheden, waarin de oorzaak van de schade is gelegen.
   
 • 12.8 De opdrachtgever vrijwaart NB+ Groep voor alle aanspraken van derden ter zake van schade in verband met de door NB+ Groep uitgevoerde overeenkomsten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van NB+ Groep en de opdrachtgever bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

 

Artikel 13 Overmacht

 • 13.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
   
 • 13.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop NB+ Groep geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor NB+ Groep niet in staat is de verplichtingen na te komen.
   
 • 13.3 NB+ Groep heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat NB+ Groep haar verplichtingen had moeten nakomen.
   
 • 13.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 6 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
   
 • 13.5 Voor zover NB+ Groep ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is NB+ Groep gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

 • 14.1 Na oplevering van het werk blijft NB+ Groep eigenaar van de geleverde zaken tot het moment waarop de opdrachtgever de op hem rustende verplichtingen uit de overeenkomst volledig nakomt.
   
 • 14.2 Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, is NB+ Groep gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken bij de opdrachtgever op te halen. De opdrachtgever is verplicht NB+ Groep toegang te verschaffen na het inroepen van het eigendomsvoorbehoud.

 

Artikel 15 Garantie

 • 15.1 Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 16 is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van opdrachtnemer genoegzaam is aangetoond dat de producten niet behoorlijk functioneren (of werkzaamheden niet deugdelijk zijn verricht), zal opdrachtnemer de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos opnieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de betreffende producten deugdelijk te repareren (of de werkzaamheden opnieuw uit te voeren), hetzij opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de (koop)prijs te verlenen, tenzij bij schriftelijke overeenkomst door opdrachtnemer en opdrachtgever uitdrukkelijk anders mocht zijn overeengekomen. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal opdrachtnemer ter zake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal opdrachtnemer tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.
   
 • 15.2 Indien opdrachtnemer producten aan opdrachtgever aflevert welke opdrachtnemer van toeleveranciers heeft verkregen, is opdrachtnemer nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van opdrachtgever gehouden dan waarop opdrachtnemer ten opzichte van haar leverancier aanspraak kan maken. In geval van verkoop van producten die worden verkocht onder fabrieksgarantie danwel onderdelengarantie, dan is er uitsluitend garantie op de eventuele defecte of in gebreken verkerende afzonderlijke componenten cq. onderdelen van de door opdrachtnemer aan opdrachtgever geleverde producten. Eventuele noodzakelijke (de)montageafstel- en instelkosten van de onderdelen van/aan het verkochte goed en bijkomende kosten van diensten of benodigde materialen zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever. Tevens zijn alle eventuele administratie-, verzend- en leveringskosten en alle bijkomende kosten om deze fabrieksgarantie danwel onderdelengarantie bij de toeleverancier van de opdrachtnemer te bedingen volledig en zonder voorbehoud voor rekening van de opdrachtgever. Alle verzendkosten van opdrachtgever naar opdrachtnemer zijn te allen tijde voor rekening van opdrachtgever. Garantie wordt uitgesloten op slijtdelen met als enige uitzondering fabricagefouten. Onder slijtdelen wordt verstaan: producten of onderdelen van producten waarbij kwaliteitsvermindering optreedt door gebruik. Er is uitsluitend garantie op de door opdrachtnemer verkochte producten indien dit ondubbelzinnig en duidelijk op de orders, opdrachten, of facturen is aangegeven.
   
 • 15.3 Opdrachtnemer staat uitdrukkelijk niet in voor aanbeveling of adviezen ter zake van de installatie of het gebruik van de producten, noch staat opdrachtnemer in voor zodanige adviezen of instructies van opdrachtgever aan zijn afnemers.
   
 • 15.4 De producten blijven volledig voor risico van opdrachtgever in het geval door opdrachtnemer aan de producten reparatieactiviteiten worden verricht, tenzij de reparatie het gevolg is van een gebrekkige prestatie van opdrachtnemer en niet in redelijkheid van opdrachtgever verwacht kan worden dat hij de producten voor het bovenstaande risico verzekert.
   
 • 15.5 Mocht opdrachtgever eventuele herstellingen of veranderingen zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer verrichten of door anderen laten verrichten, zal opdrachtnemer niet gehouden zijn, zijn garantieverplichtingen na te komen. Tevens geldt dit indien er door opdrachtgever of gelieerde partijen oneigenlijk gebruik van de goederen heeft plaatsgevonden, waaronder verstaan wordt al het gebruik waarvoor het goed redelijkerwijs en volgens de gebruikershandleiding niet bestemd is.
   
 • 15.6 Tenzij nadrukkelijk anders is vermeld, geldt er geen garantie op de goederen en producten die door verkoper/opdrachtnemer worden aangeboden.

 

Artikel16 Reclame Klachten

 • 16.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de ondernemer opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk per aangetekend schrijven te worden gemeld aan NB+ Groep. Deze termijn van 14 dagen na ontdekking wordt voor de consument opdrachtgever verlengd tot 2 kalendermaanden. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat NB+ Groep in staat is adequaat te reageren.
   
 • 16.2 Klachten betreffende de uitvoering van de overeenkomst door NB+ Groep geven de opdrachtgever nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van NB+ Groep op te schorten.
   
 • 16.3 Indien NB+ Groep een klacht gegrond acht, is NB+ Groep gerechtigd het ontbrekende gedeelte te leveren, de geleverde materialen te vervangen of te herstellen, dan wel anderszins de klachten te (doen) verhelpen, zulks ter keuze van NB+ Groep.
   
 • 16.4 Opdrachtgever is gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat NB+ Groep de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks onverwijld conform het in lid 1 bepaalde schriftelijk per aangetekend schrijven aan NB+ Groep kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen 12 maanden na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen 12 maanden, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte door middel van een dagvaarding geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

 

Artikel 17 Geschillen

 • 17.1 Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhoudingen tussen NB+ Groep en de opdrachtgever waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar NB+ Groep gevestigd is, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven. NB+ Groep heeft het recht van deze bevoegdheidsregel af te wijken en de wettelijke bevoegdheidsregels te hanteren.
   
 • 17.2 Partijen kunnen schriftelijk een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.

 

Artikel18 Toepasselijk recht

 • 18.1 Op alle rechtsverhouding tussen NB+ Groep en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.